خانه

  خانه

فیلتر رزینی

این نوع فیلترها شامل محفظه‌ای پر از رزین‌های تبادل کاتیونی قوی، برای کاهش سختی کل آب و تأمین آب نرم به وسیله حذف کلسیم و منیزیم کربنات می‌باشد .