خانه

  خانه

تعریف تصفیه غشائی

تصفیه غشائی یکی از روش های تصفیه آب بوده و شامل:
اسمز معکوس

اولترافیلتراسیون

نانو فیلتراسیون

میکروفیلتراسیون